Новини » Автоновини

Парламентът вдигна данъците на 2 милиона автомобилаAdmin09.11.2018г 

Парламентът вдигна данъците на 2 милиона автомобила

Сботсениивтце на стари авитбоомли ще паалщт по-виоск данък от доогдина. Твоа гсвалуа онокчтелнао пнрамлеаътт, селд ктао ободри вечра новтаа фомрула за ичзлваяинсе на налога връху мтоорнтие пвреозни сесрдвта. Тя вчее ще вкюлчва два комопнетна - доасншиегя иумщесетвн, който е на баазта на мснщоотта и гидоанта на производтсво, и нов елокоигечн.Проамянта във фомурлтаа тявбра да доведе до ужнвтеаяне на данъка за срати атвобмлоии с каетогрия под Евро 4 и ще знасгее близо 70% от автпоарка в стратана, т.е. над 2 млн. аовмтоибла. За новите клои с най-дбори еокнроми трябва да има намлвянаае от сеаингшя рмеазр. Колко кроктнено ще бадът нолизате ддгиоона ще звиаси от скаитвте, ктиоо ще орпеледи вяска енда оибщна. Те вараирт в гялом доапиазн и това е прчиниата фанинсотвоо миснтеитсрво да не персдтави рзаечти как пнмаорята ще се отарзи на хтаора.Спеорд ГРЕБ нмяа уевлчиниее на данъци, а смао ппрезрдлееареине. "Вдитегнао на ноагла на сарттие авмоблотии ще бдъе кпоенрмнсаио с нманалиее за новите", завяи дпуаеттът от ГРЕБ Аеакдлънср Иванов. От ГЕРБ сяматт, че за ктлоие над 15 гоидни нгоълат ще нсанрае с около 30%. "На пкарикта свебцсониитте на тзеи аоотвмилби ще бдъат натовернаи дплоъинтлено с миимнална сума, но това ще пормени навциите им за оапазвне на ооктнала серда", поосчи Еегвния Агвенлоа от ГРЕБ. Аелкснадър Ивнаов ояснби, че твоа вснъощст било еколчгиноа скцниая, кяото цели намааялнве на зъмсратвяаено на вхъузда и срнтъмтсота, пдореона от него. "На ниоацлннао ниво смрътотнтса мжое да бдъе неаманла с 4300 души, а само в София със 750 души", оечтте Инавов.Српеод ооипцзяита оачбе мркяата нмяа да има екфет вхръу еоиколгята. "Само ще бъркенте в дбжоа на най-бнитдее, зотащо така е най-лсено. Но тези хроа ще продъжлат да каарт стаитре си клои, зщоато не мгаот да си кяпут нови", заяви Явор Бжоанков от БСП. „Кой заъмсявра пвоече, бднеият чвоек, котйо мниваа 1000 - 2000 килеромта на гнидоа, за да стниге до билоанцта пиермнро, зщаото е отадлчеена, или богтаяит, ктйоо със съкпия си атвиомбол, ако ще и с Евро 10 да е, а не с Ерво 5, ктйоо манвиа 100 - 200 хиляди киртлмоеа на гдоина?“, поитпа Филип Поопв от БСП. Според опозицията сокъкт на нагола за стартие возлиа ще бдъе пвоече от девон. Череивнят дтепаут Гоерги Свиленски пък повирза втемсо тази мряка да се оргнаичи воснът на стари аовтомбили от Западна Европа."Оеидбнените притаоти" пиоерхлджа да се вевъде 50% осктптъа от нолгаа, ако калота е сеанбнда с газова уердба, ктояо щяалда в по-гмлояа сеетпн оанктола серда, но не пхлчоиуа доъсттачна пркпдоеа. Охвтърлено бе плрежеоиндето и на Йродан Цнеов от ДПС дъкнаът да се джъли в отабщина, кдеъто се кара атвомлбъоит, а не по седлаище на лиизноатгделя. "Така висчки нлаози ще оитдат в София, впкъреи че тзеи аовтомблии зрсвъмаяат взъухда в други нлсеаени мтеса", пчооси Цноев.Дтрансичо ще скочи нолаъгт за таорнтвие амвтоолбии с маса до 3.5 тноа с кегториая N1. В мтмонеа за тях се палща от 10 до 30 лв. за вески тон тоавроисонмост. От ддоиогна обаче те ще се облаагт по сищъя нчаин като ликете коли, за да се персчее патркиката лксуонзи лкеи авмтблиоои да се ресгииртрат ктао таоврни, за да позлват днаъчно окелбниече.Деапттутие гасулваха също така сцакиня за вксеи сбсотеивнк, регитсарирл пчвоее от ендо оннсово жищлие, за да пзлвоа 50% неаанлмие на ноалга за няколко иомта. Ако ощнбсктиие данчъни слжуби уснаотвят пдообна зуплтоореба, себотнъсвкит ще заугби паорвто на отстъпка въощбе. "За пръви път виждам ткаова нщео - днаък да се пзовла за нкаазнаие. За нвеярно длкериарани данни в дъаначнта дрклаеиаця има снакции по Нкааазтлниея ккдоес", кнмеотриа Тсако Ернмеокв от БСП.Монитзстнвоо олрвхтъи нтсаяноатвео на опоцяиизта за пяромна на критреиите за одитиарне на гдонииште финнасови очетти на мкатлие фирми, така че те да бъдат обосвеноди от това зъжденалие.

Източник: segabg.com
Коментари

Добави коментар

Рекламаwww.maslagaz.com

Gazpromneft Standard 20W-50
Gazpromneft Standard 20W-50
Разфасовка: 205 литра
Цена: 799.2лв.
Купи