Новини » Автоновини

МВР предоставя бланка на декларация за придвижване през КПП в областните градовеAdmin22.03.2020г 

МВР предоставя бланка на декларация за придвижване през КПП в областните градове

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа на 21.03.20 на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Текст на декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/та ..................................................................................................................,(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН...................................., л.к. No ..................................................., издадена от .......................................на ...................год., с постоянен адрес гр./с..........................................................област ..............................................., бул./ул. .................................................No......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ...... и настоящ адресгр./с........................................................................., област ..............................................., бул./ул. .................................................No......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ......

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Живея на следния адрес гр./с.......................................................област ..............................,(Изписва се адреса, на който деклараторътпребивава, в случаите когато живее на адрес,различен от постоянния илибул./ул. ..................................................No......, ж.к. ......................................., бл....., вх....., ет.....,ап. ......настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)

2.Местоработата мисе намира на адресгр./с..........................................................област ..............................................., бул./ул. .................................................No......................................................

3.Работя в/за ...................................................................................................................................,(наименование на юридическото или физичическото лице, за което деклараторът работи) ЗАВЕРКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ по т. 3 и т. 4: ..................................................................................................(подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно имепечат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице)

ДАТА НА ЗАВЕРКАТА:.................................................

4...........................................................................................................................................................

(тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)

5.Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: ............................................................................................................................................................................

(посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването -здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на ............................................................................................................................................................................настоящия или постоянен адрес или други причини)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6.Известно 6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Датана деклариране:..................................ДЕКЛАРАТОР:(..................................................................................)подпис на дреклараторасобствено, бащино и фамилно име

Текстът на декларацията може да изтеглите от тук
Коментари

Добави коментар

Рекламаwww.maslagaz.com

Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40
Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40
Разфасовка: 20 литра
Цена: 114лв.
Купи