Новини » Застраховане

Застраховка Каско на МПС25.11.2008г 

Застраховка Каско на МПС Tази застраховка е предназначена за физически и юридически лица, собственици на МПС или ползващи ги на законно основание. Обект на застраховката са всички видове сухопътни МПС със собствен двигател и техните прикачени устройства с български номера, без релсови превозни средства. Предимства на застраховка "Каско на МПС" * При сключване на застраховка "Каско на МПС" получавате бонус "Пътна Помощ", покритие А * Огледът на автомобила се извършва на посочено от Вас място * Възможност за денонощно деклариране на щети * Разсрочено плащане без допълнително оскъпяване Сключване на Застраховка „Каско на МПС” * Наличие на изчерпателно попълнен и подписан от клиента въпросник – предложение; * Наличие на фотокопие от регистрационния талон, талонът за годишен технически преглед, фотокопие от лизингов договор (ако е на лизинг), фотокопие от митническата декларация (ако е нововнесен) или договорът за прехвърляне на собствеността, ако автомобилът е продаден; * Наличие на снимки на автомобила, който ще бъде застрахован. * Фотокопие от фактурата, ако МПС е новозакупено; Териториално покритие – събития, настъпили на територията на Република България, освен ако писмено не е договорено друго, което е записано в застрахователната полица. Застрахователната премия се определя въз основа на избраното покритие и застрахователната сума на автомобила. Тя може да бъде разсрочна до четири вноски без допълнително оскъпяване Застраховка Каско на МПС осигурява защита от следните рискове: • Каско А – Пожар, Природни бедствия, Умишлени действия и Пътно транспортно произшествие • Каско Б - Пожар, Природни бедствия и Грабеж на цялото МПС • Мега Каско - Пожар, Природни бедствия, Умишлени действия, Пътно транспортно произшествие и Кражба или Грабеж на цялото МПС В случай на щета - Застрахованият е длъжен да представи: •Официален документ за удостоверяване настъпването на застрахователното събитие от компетентните органи; •Застрахователна полица в оригинал; •Регистрационен талон на МПС; •Свидетелство за правоуправление на водача на МПС; •Документ за собственост. При кражба или грабеж на МПС, Застрахованият е длъжен да представи и: •Всички ключове на МПС и дистанционните на алармената система, посочени в Предложението за застраховане; •Фактура за монтаж на алармената система; •Постановление от органите на предварителното производство за спиране на образуваното наказателно производство; •Документ за маркиране на МПС; •Лизингов договор, ако МПС е взето на лизинг; •Договор за наем, ако МПС е взето под наем. Обезщетение - обезщетението се изплаща в рамките на 14 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и размера на щетата. При частични щети размерът на обезщетението се определя на база опис на щетите, извършен при огледа на пострадалото МПС. По избор на застрахования, обезщетението се изплаща: • по фактури за извършен ремонт и/или закупени части, като се приспадне процент на овехтяване (за нови части и възраст на МПС над 3 години); • по експертна оценка – каталог Еврошваке; • в доверен сервиз за извършен ремонт (за МПС със застрахователна сума над 5000 лв. и не по-стари от 9 години, включително). При тотална щета на застрахования се изплаща застрахователната сума, от която се приспада стойността на запазените части (при наличие на такива). При определяне на обезщетението за кражба или грабеж на МПС се прилага предварително договорено самоучастие на застрахования или се определя действителна стойност на автомобила към деня на събитието. Пререгистрация и промяна на собствеността на МПС При пререгистрация или промяна на собствеността на МПС, Застрахованият е длъжен да уведоми незабавно Дружеството в писмен вид в седемдневен срок. В противен случай застрахователния договр се счита за невалиден от датата на пререгистрация или промяната. Новия собственик не встъпва в правата по договора ако е сменена собствеността. Прекратяване на застрахователния договор Застрахователния договор се прекратява при следните случаи: * Цялостно унищожаване на МПС вследствие на покрит по договора риск. * По всяко време от всяка една от страните с 15 дневно писмено предизвестие, като в случай че договора се прекратява по желание на Застрахователя, той възстановява на Застрахования съответната пропорционална част от платената застрахователна премия за неизтеклия срок. В случай, че договора се прекратява от Застрахования, Застрахователят връща премията за неизтеклия период по действащата краткосрочна таблица, записана в Общите условия. * При неплащане на поредна вноска по премията до 17 часа на деня на падежа. Източник: interamerican.bg


Коментари

Добави коментар

Рекламаwww.maslagaz.com

G-Energy Expert DOT-4
G-Energy Expert DOT-4
Разфасовка: 910 милилитра
Цена: 6.12лв.
Купи