Новини » Еко-ауто

Електромобилите в Европа се увеличават, мрежите за зареждане - неAdmin14.04.2021г 

Електромобилите в Европа се увеличават, мрежите за зареждане - не

Европейският съюз все още е далеч от постигане на целта си в рамките на Зеления пакт за 1 милион зарядни станции до 2025 и не разполага с цялостна стратегическа пътна карта за електромобилността. Това сочи нов доклад на Европейската сметна палата (EСП).

Въпреки постигнатите успехи, като например насърчаване на приемането на общ стандарт на ЕС за щепсели за зареждане и подобряването на достъпа до различни мрежи за зареждане, в ЕС все още съществуват пречки за пътуване с електрически превозни средства.

Одиторите установиха, че наличието на обществени зарядни станции е различно в отделните държави, платежните системи не са хармонизирани, както и че липсва достатъчно налична информация в реално време за потребителите.

Въпреки че през 2020 се наблюдава общ спад в регистрациите на нови превозни средства поради пандемията от COVID-19, пазарният дял на електрическите и зареждащите се от електрическата мрежа хибридни превозни средства се е увеличил значително. Мрежите за зареждане обаче не се развиват със същия темп.

„Електромобилността изисква достатъчна инфраструктура за зареждане. За изграждането на тази инфраструктура обаче е необходима по-голяма сигурност относно нивата на използване на електрическите превозни средства,“ заяви Ладислав Балко, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „Миналата година един на всеки десет автомобила, продадени в ЕС, е бил с електрическо зареждане, но инфраструктурата за зареждане е неравномерно достъпна на територията на ЕС. ЕСП счита, че Комисията следва да положи повече усилия в подкрепа на покритието на мрежата на територията на ЕС и да гарантира, че финансирането отива там, където е най-необходимо.“

ЕС подкрепя разполагането от държавите членки на инфраструктура за зареждане с електроенергия чрез инструменти на политиката, координация и финансиране. Одиторите посочват, че липсва цялостен анализ, за да се определи колко публично достъпни зарядни станции биха били необходими, къде следва да бъдат разположени и каква енергия следва да доставят. Финансирането, предоставено чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ), невинаги е отишло там, където е било най-необходимо, и няма ясни и съгласувани цели или съгласувани минимални изисквания по отношение на инфраструктурата на ниво ЕС.

Използването на инфраструктурата от страна на потребителите е усложнено от различните платежни и информационни системи. Например различните мрежи не са добре координирани относно наличността в реално време, данните за зареждането и подробностите за фактурирането.

С оглед на текущото преразглеждане на основната политическа и законодателна рамка в областта на електромобилността одиторите препоръчват Европейската комисия да изготви стратегическа пътна карта за постигане на целите, свързани с инфраструктурата за зареждане, и да установи минимални стандарти и изисквания. Те също така препоръчват финансирането да се разпределя чрез обективни критерии и анализи на пропуските и да се гарантира, че съфинансираните проекти гарантират устойчив и недискриминационен достъп за всички потребители.

Източник: economy.bg
Коментари

Добави коментар

Реклама