Новини » Застраховане

Благодарение на "Автокаско" се разраства застрахователният сектор16.12.2008г 

Благодарение на "Автокаско" се разраства застрахователният сектор Комисията за финансов надзор обобщи представените от застрахователите и дружествата по доброволно здравно осигуряване отчети към края на месец октомври 2008 г. За периода януари - октомври 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 1 172 584 хил. лв., а в животозастраховането - 220 098 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 24,1% и 23,5% или общо за застрахователния сектор - 24 %. Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки - „Автокаско" (48,2%) и „Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на МПС" (22,0%) или общо 70,2% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия" и „Щети на имущество", премийният приход от които възлиза на 198 254 хил. лв., или 16,9% от общия премиен приход. Увеличението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява на 227 млн. 709 хил. лв., като най-голям принос в него от 120 681 хил. лв. има застраховка „Автокаско", следвана от „Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на МПС" от 71 626 хил. лв. и имуществените застраховки от 13 065 хил. лв. Над 100% ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Заболяване", „Правни разноски" и „Релсови превозни средства". Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец октомври 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот" и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 163 975 хил. лв. и формират 74,5% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,2% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 15 892 хил. лв. Най-висок ръст на премийния приход от 35,9% на годишна база се реализира по застраховка „Злополука". Реализираният за периода януари-октомври 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 25 283 хил. лв., с което се отчита ръст от 18,1 % на годишна база. Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети" - 43,6 % и „Извънболнична медицинска помощ" - 18,2 %. Най-голям спад на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Стоматологични услуги" - от 49,9 % и „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ" - от 37,5%. Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.10.2008 г. възлиза на 379 195. money.ibox.bg


Коментари

Добави коментар

Рекламаwww.maslagaz.com

Gazpromneft Premium N 5W-40
Gazpromneft Premium N 5W-40
Разфасовка: 1 литър
Цена: 9.18лв.
Купи